Zastrzeżenia

Strona Internetowa

Cała zawartość strony internetowej UOS Energy Sp. z o.o. (zwanej dalej „UOS”), ma jedynie charakter informacyjny i jest dostępna dla użytkowników tej strony zgodnie z prawem polskim.

Dokładność i kompletność informacji

Wszystkie informacje i zalecenia oraz wszystkie łącza hipertekstowe i / lub wszelkie inne linki komputerowe dostępne na tej stronie, zamieszczamy w dobrej wierze. Wierzymy, że informacje przedstawione na tej stronie, są aktualne w dniu, w którym można je przeczytać. UOS lub jego akcjonariusze, podmioty zależne i stowarzyszone nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji co do kompletności i dokładności wyrażonych lub domniemanych informacji. Proszę zauważyć, że polegając na podanych przez nas informacjach, bierzecie Państwo na siebie całe ryzyko związane z ich prawdziwością i wiarygodnością. UOS zastrzega sobie prawo do wyboru oraz możliwości korygowania podanych na stronie informacji według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia użytkowników strony.

Przydatność informacji

Ze wszystkich zamieszczonych przez nas informacji mogą Państwo korzystać pod warunkiem, że to Państwo we własnym zakresie określą ich przydatność do jakichkolwiek celów lub użytku przed skorzystaniem z tych informacji. W żadnym wypadku UOS nie odpowiada za szkody jakiejkolwiek natury wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach lub produktach, o których mowa w niniejszej informacji, włączając w to, choć nie ograniczając do ich wartości handlowej lub przydatności do jakiegokolwiek celu użytku.

Instrumenty finansowe

Proszę zauważyć również, że informacje udostępnione na tej stronie nie są przeznaczone do celów obrotu jakiegokolwiek rodzaju instrumentów finansowych emitowanych przez UOS, jej udziałowców, spółek zależnych i stowarzyszonych, włączając w to udziały, obligacje lub inne papiery wartościowe. Wszelkie informacje udostępnione na tej stronie nie stanowią i nie powinny być traktowane jako doradztwo inwestycyjne dotyczące instrumentów finansowych. Nie powinny być również traktowane jako oferta, zaproszenie do złożenia oferty, a także do subskrypcji lub zakupu takich instrumentów finansowych.

Naruszenie praw własności intelektualnej

Proszę nie traktować zawartych na naszej stronie informacji o produktach, sprzętach, preparatach, procesach jako ofert jakiegokolwiek rodzaju, które stoją w sprzeczności z patentami, prawami autorskimi lub znakami towarowymi. UOS lub jego udziałowcy, podmioty zależne i stowarzyszone nie zapewniają ani nie gwarantują, że użycie tych informacji nie stanowi naruszenia jakichkolwiek patentów, praw autorskich lub znaków towarowych.

Straty lub szkody

UOS, jej udziałowcy, spółki zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody – bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe – wynikające z wykorzystania informacji zawartych lub udostępnionych na naszych stronach internetowych, oraz z faktu, że polegali Państwo na tych informacjach lub do nich się zastosowali.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza informacja prawna podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z lub dotyczące niniejszej informacji prawnej lub dotyczące zawartości jakichkolwiek danych lub informacji udostępnionych użytkownikom tych stron internetowych podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.